Mens Hudson Cup (2 rinks)

Preliminary Round
Friday 31 July
Quarter Finals
Friday 7 August
Semi Finals
Friday 14 August
Final (At Cheriton)
Saturday 29 August
Cheriton
v
Sellindge


v
Folkestone

v
v
 
Ashford Rail
v
Lyminge

Wear Bay
v
New Romney
 vWinning ClubHythe
v
Folkestone Park