Mens Hudson Cup (2 rinks)

Preliminary Round
Friday 31 July
Quarter Finals
Friday 7 August
Semi Finals
Friday 14 August
Final (At Cheriton)
Saturday 29 August
Cheriton
v
Sellindge
v
Folkestone
v
v
 Ashford Rail
v
Lyminge
Wear Bay
v
New Romney
 vWinning ClubHythe
v
Folkestone Park