Play on
Friday 24 June
Play on
Friday 8 July
Play on
Friday 29 July
Final (At Folkestone)
Saturday 27 August
Sellindge
v
Ashford Rail
Ashford Rail
v
Hythe


Ashford Rail
v
FolkestoneAshford Rail
v

Cheriton

Lyminge
v
Hythe
 
New Romney
v
Folkestone


Wear Bay
v
Folkestone ParkFolkestone Park
v
Cheriton
 ~ Winning Club ~

Ashford Rail


Ashford Town
v
Cheriton