Play on
Friday 23 June
Play on
Friday 7 July
Play on
Friday 28 July
Final
(At Hythe)
Saturday 26 August
Folkestone
v
Ashford Town
Folkestone
v
Folkestone Park

Folkestone Park
v
New Romney

v
Folkestone Park
v
Wear Bay
 New Romney
v
Lyminge

Sellindge
v
Cheriton


Cheriton
v
Ashford Rail


 ~ Winning Club ~
Hythe
v
Ashford Rail