Play on
Friday 28 June
Play on
Friday 12 July
Play on
Friday 26 July
Final
(At Sellindge)
Saturday 24 August
Wear Bay
v
Ashford Town

v


v


v

Lyminge
v
Hythe

New Romney
v
Sellindge
Folkestone
v
Ashford Rail

v

 ~ Winning Club ~Folkestone Park
v
Cheriton