Date
Wednesday evenings

Home Team Shots
May
10


Cheriton
v Sellindge
27
20
Folkestone
v Folkestone Park
24
24
Ashford Town
v Hythe
9
36
Wear Bay
v
Ashford Rail
29
30
New Romney
v Lyminge
35
22
17


Ashford Rail v Ashford Town 35
9
Hythe v Folkestone 13
24
Folkestone Park v Cheriton 20
22
Sellindge v
New Romney -
-
Lyminge v Wear Bay 33
21
24
Cheriton v Hythe 29
39
Folkestone v Ashford Rail 30
41
Ashford Town v Wear Bay 26
45
Sellindge v Lyminge38
26
New Romney v Folkestone Park37
22

31
Ashford Rail v Cheriton

Hythe v New Romney

Folkestone Park v Sellindge

Wear Bay v Folkestone

Lyminge v Ashford Town

June
7
Cheriton v
Wear Bay

Ashford Town v Folkestone

Folkestone Park v Lyminge

Sellindgev Hythe

New Romney v Ashford Rail

14
Sellindge v
Ashford Rail

Hythe v Folkestone Park

Ashford Town v Cheriton

Wear Bay v New Romney

Lyminge v Folkestone

21
Cheriton v Folkestone

Hythe v Lyminge

Folkestone Park v Ashford Rail

Sellindge v Wear Bay

New Romney v Ashford Town

28

Hythe v Ashford Rail

Folkestone v New Romney

Ashford Town v Sellindge

Wear Bay v Folkestone Park

Lyminge v CheritonJuly
5


Ashford Rail v Lyminge

Sellindge v Folkestone

Wear Bayv Hythe

Ashford Town v Folkestone Park

Cheriton v New Romney