Date
Wednesday evenings

Home Team Shots
May
8

Cheriton
v Wear Bay
22
29
Ashford Town v Folkestone
35
19
Folkestone Park v Lyminge24
34
Sellindgev
Hythe
25
28
New Romney v Ashford Rail 19
38
15

Sellindge v Ashford Rail 11
54
Hythe v Folkestone Park 18
25
Ashford Town v Cheriton 25
38
Wear Bay v
New Romney 24
34
Lyminge v Folkestone 25
34
22
Cheriton v Folkestone 44
23
Hythe v Lyminge 55
14
Folkestone Park v Ashford Rail 27
36
Sellindge v Wear Bay29
48
New Romney v Ashford Town46
21

29
Hythe v Ashford Rail

Folkestone v New Romney

Ashford Town v Sellindge

Wear Bay v Folkestone Park

Lyminge v Cheriton

June
5
Ashford Rail v
Lyminge

Sellindge v Folkestone

Wear Bay v Hythe

Ashford Townv Folkestone Park

Cheriton v New Romney

12
Sellindge v
Cheriton

Folkestone Park v Folkestone

Hythe v Ashford Town

Ashford Rail v Wear Bay
 
Lyminge v New Romney

19
Ashford Town v Ashford Rail

Folkestone v Hythe

Cheriton v Folkestone Park

New Romney v Sellindge

Wear Bay v Lyminge26

Hythe v Cheriton

Lyminge v Sellindge

Ashford Rail v Folkestone

Folkestone Park v New Romney

Wear Bay v Ashford TownJuly
3


Cheriton v Ashford Rail

New Romney v Hythe

Sellindgev Folkestone Park

Folkestone v Wear Bay

Ashford Town v Lyminge