Date
Wednesday evenings

Home Team Shots
May
10


Cheriton
v Sellindge


Folkestone
v Folkestone Park


Ashford Town
v Hythe


Wear Bay
v
Ashford Rail


New Romney
v Lyminge


17


Ashford Rail v Ashford Town

Hythe v Folkestone

Folkestone Park v Cheriton

Sellindge v
New Romney

Lyminge v Wear Bay

24
Cheriton v Hythe

Folkestone v Ashford Rail

Ashford Town v Wear Bay

Sellindge v Lyminge

New Romney v Folkestone Park


31
Ashford Rail v Cheriton

Hythe v New Romney

Folkestone Park v Sellindge

Wear Bay v Folkestone

Lyminge v Ashford Town

June
7
Cheriton v
Wear Bay

Ashford Town v Folkestone

Folkestone Park v Lyminge

Sellindgev Hythe

New Romney v Ashford Rail

14
Sellindge v
Ashford Rail

Hythe v Folkestone Park

Ashford Town v Cheriton

Wear Bay v New Romney

Lyminge v Folkestone

21
Cheriton v Folkestone

Hythe v Lyminge

Folkestone Park v Ashford Rail

Sellindge v Wear Bay

New Romney v Ashford Town

28

Hythe v Ashford Rail

Folkestone v New Romney

Ashford Town v Sellindge

Wear Bay v Folkestone Park

Lyminge v CheritonJuly
5


Ashford Rail v Lyminge

Sellindge v Folkestone

Wear Bayv Hythe

Ashford Town v Folkestone Park

Cheriton v New Romney